شبکه خبری منتخبان ملت

مـــلـــتـــ پـــلــاســـ

فیگور جدید لاکچری ها!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به مشکلات کرونا بین عوام و خواص.

گردن کلفتان فاسد !

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع پرونده عباس ایروانی.

در چنگال کرونا !

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع کرونایی شدن محمود صادقی نماینده مردم تهران.

خلاء نظارت بر اجرای صحیح قوانین

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع خلاء نظارت بر اجرای صحیح قوانین.

هر کیلومتر چند میلیارد!؟

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع هزینه های بی حساب و کتاب ساخت آزاده راه تهران شمال.

تدبیر در دستان کابینه بی تدبیر !

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع تدبیر دولت امید در پیشگیری از کرونا.

از محبوبان تا منفوران!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع محبوبان تا منفوران.

بودجه ۹۹ از منظر اقتصادانان مجلس یازدهم

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع بودجه ۹۹ از منظر اقتصادانان مجلس یازدهم.

صدور طرح و ترافیک سال ۹۹ چگونه است؟

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع صدور طرح ترافیک در سال 99 ؟