شبکه خبری منتخبان ملت

بـی لـکـنـتــ

اشتغالزایی نامریی!

آیا آمارهای شعارگونه و بدون مستندات آقای وزیر برای افکار عمومی قانع کننده است؟