شبکه خبری منتخبان ملت

مـــلـــتـــ پـــلــاســـ

مصوبه ای عجیب برای ترخیص کالاهایی خاص

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع مصوبه جدید برای ترخیص کالاهای خاص.

منشا ورود ویروس کرونا در ایران کجاست؟

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع منشا ورود ویروس کرونا در ایران کجاست؟

کاندیداهایی که مجلس نشین شدند...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به کاندیداهایی که مجلس نشین شدند.

کدام بیمارستان ها در تهران به بیماران کرونا خدمات می دهند؟

دراین شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع کدام بیمارستان ها در تهران خدمات می دهند به بیماران کرونا ؟

اسامی پیشتازان صندلی های سبز در تهران

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع اسامی پیشتازان صندلی های سبز در تهران.

چند و چون انتخابات دو مرحله ای...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع چند و چون انتخابات دو مرحله ای.

جولان کرونا در دنیا..

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع جولان کرونا در دنیا.

کاندیدای اصلح...

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع کاندیدای اصلح.

مجلس جای پیرمردها نیست!

در این شماره از ملت پلاس می پردازیم به موضوع مجلس جای پیرمردها نیست!