شبکه خبری منتخبان ملت

شبکه خبری منتخبان ملت

عناوین کل اخبار
بانک ملی برای واگذاری بنگاههای خود گام های بلندتری بردارد

بانک ملی برای واگذاری بنگاههای خود گام های بلندتری بردارد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بانکها در واگذاری بنگاههای خود موفق نبودند هرچند که بانک ملی گامهایی در این زمینه برداشته است اما باید گام های خود را بلند تر کند.
1
غیر علنی
خارج از دستور