تناقض گویی های اتاقی ها
 اتاق بازرگانی تهران در حالی روز شنبه به نقل از رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نوشته که چین خرید نفت خود از ایران را تا سه برابر افزایش داده، که در گزارش ۳۰ شهریور ماه خود مدعی افت  ۹۹ درصدی صادرات نفت ایران توسط چین شده بود!