فیلم/ هیس... !!! جوجه ها فریاد نمی زنند
   در روایتی تصویری به برخی از مشکلات صنعت طیور کشور پرداخته ایم.